29.07.2015

Preporuke za unapređenje pravne zaštite

Ovaj policy memo ukazuje na ključne nedostatke u zakonskom okviru koji regulira pravnu zaštitu u postupcima javne nabave u BiH te nudi preporuke za prevazilaženje uočenih nedostataka.

preporuke za unapredjenje pravne zastite

Prema Zakonu o javnim nabavkama u BiH (ZJN BiH), svi sudionici u postupku javne nabavke koji smatraju da su im odlukom ugovornoga tijela povrijeđena njihova prava i pravni interesi, imaju pravo na žalbu. Međutim, neka normativna rješenja u BiH, glede mogućnosti korištenja pravnozaštitnih mehanizama i postupaka povodom njihova korištenja, pokazuju odstupanja od europskoga prava, jer u nedovoljnoj mjeri osiguravaju zakonitost, pravnu sigurnost, predvidivost i transparentnost, te slijedom toga ne pružaju potrebne garancije dostupnosti i učinkovitosti pravne zaštite.

Između ostalog, javna tijela koja su ovlaštena čuvati javni interes nemaju aktivnu legitimaciju u postupku pravne zaštite, već se postupak pokreće isključivo na inicijativu privrednih subjekata. No, postupci javne nabave, pored privatnih, imaju implikacije i na javni interes, te je nužno da se pristup pravnim lijekovima u ovom domenu omogući i onim javnim tijelima kao što su Tužilaštvo BiH i Konkurencijsko vijeće BiH, koje jamče provedbu zakona i štite javni interes. Također, ZJN BiH ne sadrži precizne odredbe o naknadi troškova žalbenoga postupka, o čemu bi trebao odlučivati Ured za razmatranje žalbi (URŽ). Uočljivi su propusti i nedorečenosti ZJN-a glede statusa URŽ-a. S obzirom na to da se radi o tijelu koje rješava žalbe, zbog značaja tih poslova bilo bi dobro da je status ovoga tijela uređen posebnim zakonom, kojim bi se, između ostalog, regulirao i personalni sastav URŽ-a, imenovanje i trajanje mandata članova, uvjeti za imenovanje članova, te plaća članova.

Policy memo je objavljen u okviru projekta “Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini”, koji zajednički implementiraju Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za društvena istraživanja “Analitika”i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI). Projekt finansira Evropska unija, a sufinansira Vlada Velike Britanije.

Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost autora i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

 

/// KONTAKT ///