JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Rastaviti kuplung vijke, odvrnuti temeljne vijke elektromotora i skinuti elektromotore sa postolja a nakon remonta ventilatora vratiti elektromotore, skinuti spojke sa vratila ventilatora, demontirati gornje polovice statora i odvrnuti rotore sa vratila, demontirati unutrašnje ležajne blokove, rastaviti regulacione vijence, demontirati statorske lopatice itd. Otvoreni MONTING-ENERGETIKA d.o.o Tuzla 29.2.2012. 29.150,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Na dva elektrofiltera lijevom i desnom potrebno je izvesti remont 12 kompleta tresilica taložnih elektroda, remont 12 kompleta tresilica emisionih elektroda, radove na sanaciji sabirnika pepela perforacija i pregrada i ostale nepredviđene poslove Otvoreni MONTING-ENERGETIKA d.o.o Tuzla 29.2.2012. 26.470,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Godišnje održavanje sistema TELEPERM XP u Podružnici Termoelektrana Kakanj sa popravkama, izmjenama uvođenjem signala, podešenjima i ostalim srodnim poslovima na sistemu TXP na blokovima 5 i 7 u narednih 12 mjeseci Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 20.2.2012. 138.000,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Revizija sistema TELEPERM XP na bloku 7 i izmjene u regulaciji nakon uvedenih analiza na kotlu i ugrađene nove opreme u polju Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 20.2.2012. 149.850,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Servis UPS uređaja tipa Borri S 4000, 2 x 30 kVA, Best Power Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 28.2.2012. 17.730,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čepovi kućišta ulaza rashladne vode, spojnice mlina, motora, prirubnice, brtveni limovi natezne zvijezde osovine, klapne, kućište ležaja osovine klapni, lančanik galovog lanca, spojnica reduktora dodavača Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Sarajevo 6.3.2012. 54.396,47 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remontni radovi na devet (9) 6 kV elektromotora, demontaža elektromotora, mjerenje otpora izolacije namotaja statora,transport elektromotora sa postolja na radno mjesto (Radionica Izvođača radova),rastavljanje i defektaža motora, čišćenje izolacije statorskog namota, provjera zaklinjenosti, lakiranje i sušenje namotaja, zamjena ležajeva kod elektromotora transportera UDU, ispitivanje grijača i termosondi, antikorozivna zaštita motora itd. Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 2.3.2012. 47.700,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Električni regulacioni ventili sa el. motorom, električni zaporni ventilne povratne klapne, ručni gumirani membranski ventili Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 13.3.2012. 39.769,90 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Održavanje toplotne izolacije i izvođenje limarsko izolaterskih radova na objektima i pogonima Naručioca radova sa materijalom koji obezbjeđuje naručilac radova. U radove je uključena demontaža i montaža postojeće izolacije, demontažu stare i montažu nove izolacije bez ili sa montažom cijevne skele za potrebne radove (VKV Limari-krojači, KV limari-montažeri i VKV bravari-skelari) Otvoreni VIG d.o.o. Kakanj 16.3.2012. 95.400,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Korištenje usluga Sportske dvorane Kakanj Pregovarački JP KAKANJ - SPORT d.o.o. Kakanj Kakanj 14.3.2012. 9.900,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Dodatni radovi na montaži parovoda bloka 6 Pregovarački FUEL BOSS d.o.o. Zenica 15.3.2012. 89.099,72 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čišćenje transportnih mostova, prostora oko transportera, galerija, stepeništa, mlinova, dodavača, podesta i kanala, održavanje čistoće otvora za oticanje šljake iz kotlova, hauba i grebača sa rešetkom, čišćenje zagrijača zraka od naslaga pepela, odvoz skupljenog otpada na tačno određena mjesta itd. Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 22.3.2012. 82.684,80 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Kovani elementi-Y komad materijala 11CrMo9-10 i cijevni elementi (bešavne cijevi materijala 10CrMo9-10; 13CrMo4-5 i X10CrMoVNb9-1) Pregovarački Kramer & Best Ingenieur und Anlagenbau d.o.o. Tuzla 23.3.2012. 167.263,83 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Radovi redovnog održavanja zajedničkih postrojenja u Pogonu održavanje na održavanju generatora energetskih postrojenja, bravarsko-vulkanizerskim radovima na transportnim sistemima, održavanja pumpi i ostalih postrojenja u crpnoj stanici, održavanja rashladnih tornjeva i tehnološkoj pripremi vode, te radovi održavanja i eksploatacije dizalica i kranova Otvoreni TERMOMONTAŽA d.o.o. Kakanj 23.3.2012. 142.500,00 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čišćenje unutrašnjosti kotla, izrada skele, popravka cijevi pregrijača III, usnopljavanje pregrijača III, popravka i usnopljavanje pregrijača IV, izmjena parovoda od izlazne komore međupregrijača do hladnjaka 4, remontni radovi na nosačima topione komore, remontni radovi na gorionicima ugljene prašine, remontni radovi na puhačima gara, popravke cijevi isparivača grotla kotla i popravke nakon tlačne probe Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 30.3.2012. 86.882,62 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont dodavača uglja, mlinova, kanala primarnog, sekundarnog i hladnog zraka sa klapnama i kompenzatorima i kanala ugljene prašine, izolacija i radovi na kracerima, itd. Otvoreni FUEL BOSS d.o.o. Zenica 6.4.2012. 55.040,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Realizacija sistema za bilansiranje protoka zrakova i voda u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 9.4.2012. 18.240,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Junetina bez kosti 1 klasa, teletina sa kostima 1 klasa, juneća jetra i mlada jagnjetina Otvoreni SUŠA-COMMERCE d.o.o. Sarajevo Visoko 25.4.2012. 33.750,00 Službeni glasnik BiH 34/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Bravarsko-zavarivački radovi na tekućem održavanju kotlovskih, turbinskih i zajedničkih postrojenja (VKV zavarivači za plinsko i autogeno zavarivanje i VKV bravari) Otvoreni KAKANJ-MONT d.o.o. Kakanj 30.4.2012. 86.799,25 Službeni glasnik BiH 34/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Servis sistema TELEPERM XP (TXP): administracija sistema, čišćenje svih komponenti sistema, zamjena baterija na svim procesorima, sinhronizacija kompletnog sistema, prisustvovanje puštanju u pogon i otklanjanje uočenih nedostataka, a koji su predmetom radova iz specifikacije, izmjena u sistemu i backup softwarea koje će biti unesene u postojeći projekt, rad specijaliste za podešavanje regulacijskih krugova i rad specijaliste za TXP Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 16.4.2012. 99.998,00 Službeni glasnik BiH 34/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Vršenje usluga mjerenja prema tehničkoj specifikaciji koja obuhvata slijedeće mjerne krugove po jednom mjernom režimu: protok primarnog zraka na mlinskim linijama : 6 mjerenja, protok sekundarnog zraka na mlinskim linijama 6 mjerenja, protok zraka na kanalima OFA zraka 2 mjerenja i protok ukupnog zraka za kotao 2 mjerenja za tri različita opterećenja bloka Pregovarački MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO Sarajevo 4.5.2012. 32.950,00 Službeni glasnik BiH 38/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čišćenje postrojenja a najčešći uzroci zaprljanja su: Istovar i transport uglja, nezaptivenost presipnih mjesta, oštećenja gumenih traka, nezaptivenost postrojenja otpreme pepela, rasipanje šljake na transporterima i zamrzavanje uglja, šljake i pepela Pregovarački Innel Plus d.o.o. Kakanj 18.5.2012. 9.523,20 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Defektaža elektromotora i izrada defektažnog lista, demontaža postojećeg namota statora, demontaža i prepaketiranje limova lim paketa u zoni oštećenja, provjera centričnosti lim paketa, ispitivanje lim paketa statora i izvođenje neophodne obrade istih, ispitivanje lim paketa statora magnetnom indukcijom 1,1 T, formiranje novog namota sa klasom izolacije F i dr. Pregovarački ELEKTROREMONT d.d Banovići 16.5.2012. 34.968,00 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka čeličnih limova u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 29.5.2012. 90.990,00 Službeni glasnik BiH 45/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čišćenje postrojenja vanjske otpreme šljake i pepela u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Pregovarački Innel Plus d.o.o. Kakanj 25.5.2012. 9.395,50 Službeni glasnik BiH 45/12