Agencija za vodno područje rijeke Save

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za vodno područje rijeke Save LOT 1: Nabavka hemikalija za laboratoriju Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 2.12.2014. 10.860,61 Službeni glasnik BiH 96/14
Agencija za vodno područje rijeke Save LOT 2: Nabavka standarda Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 27.11.2014. 6.010,44 Službeni glasnik BiH 96/14
Agencija za vodno područje rijeke Save LOT 5: Nabavka potrošnog materijala za laboratoriju Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 27.11.2014. 9.448,36 Službeni glasnik BiH 96/14
Agencija za vodno područje rijeke Save LOT 6: Nabavka potrošnog materijala za hromatografiju Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2014. 15.549,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Izvođenje građevinskih radova na projektu: Uređenje rijeke Vrbas (regulacija) u Gornjem Vakufu uzvodno od regulisanog dijela do Mašinskog parka. Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 1.6.2015. 167.527,50 SG 51/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Izvođenje građevinskih radova na projektu: Uređenje desne obale rijeke Bosne nizvodno od ušća Zgošće u Kaknju Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 1.6.2015. 116.838,73 SG 51/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 5 - Nabavka potrošnog materijala za Laboratoriju AVP Sava Sarajevo Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 29.6.2015. 5.675,34 SG 57/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 6 - Nabavka potrošnog materijala za hromatografiju za Laboratoriju za vode AVP Sava Sarajevo Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 29.6.2015. 18.665,00 SG 57/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Kadarići, općina Ilijaš Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 1.7.2015. 145.942,52 SG 63/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Bosne (kamena obaloutvrda) uzvodno od Drvenog mosta Bilmišće u Zenici Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 20.8.2015. 190.229,85 SG 76/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u FBiH Otvoreni JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Sarajevo 18.8.2015. 51.000,00 SG 76/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1 - Kancelarijski materijal Otvoreni TIPOGRAFIJA d.o.o. Sarajevo 10.9.2015. 13.966,05 SG 76/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Hitna intervencija desne obale rijeke Bosne u naselju Mulići, općina Visoko Otvoreni Harysco d.o.o. Sarajevo 14.9.2015. 133.908,54 SG 81/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1 - Motorno putničko vozilo određenih karakteristika datih u tehničkoj specifikaciji (Aneks IX) Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 14.9.2015. 43.057,27 SG 82/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 2 - Motorno putničko vozilo određenih karakteristika datih u tehničkoj specifikaciji (Aneks IX) Otvoreni Porsche BH d.o.o. Vogošća 15.9.2015. 40.289,15 SG 82/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1 - Vakuum manifold za destilaciju sa dvanaest mjesta Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.9.2015. 7.840,00 SG 82/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 3 - Autoklav za sterilizaciju mikrobioloških podloga Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 13.112,40 SG 82/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Sanacija armirano-betonskog zida na lokalitetu Pauk, općina Domaljevac-Šamac, Srednja Posavina Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 15.10.2015. 117.467,41 SG 84/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Uklanjanje naplavina iz korita rijeke Drine, općina Goražde Otvoreni OKAC d.o.o. Goražde Foča 20.10.2015. 115.962,26 SG 84/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Svrake, dionica uzvodno od stacionaže 0+150, općina Vogošća Otvoreni MIBRAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.10.2015. 154.376,53 SG 84/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Nabavka usluga servisa i validacije instrumenata firme SHIMADZU (GC 2010 (FPD), HPLC (3 detektora), AAS-FLAME) Pregovarački SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 16.10.2015. 7.100,00 SG 84/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Vrbas u Donjem Vakufu Otvoreni GPD TELING d.o.o. Travnik 23.10.2015. 110.625,40 SG 87/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Nabavka i ugradnja opreme za potrebe razvojainformacionog sistema voda - opremanje informacionog sistema voda Otvoreni King ICT d.o.o. Ilidža 4.11.2015. 119.878,69 SG 87/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Zaštita srednjeg stuba mosta na rijeci Vrbas u Donjem Vakufu Pregovarački Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 3.11.2015. 3.258,56 SG 91/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1- Hemikalije Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 18.11.2015. 11.968,69 SG 97/15