Petrol BH Oil Company d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Vode Srpske Lot 1- Nabavka goriva za potrebe Javne ustanove Vode Srpske Bijeljina u 2015. godini Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 24.8.2015. 42.398,98 SG 70/15
JU Vode Srpske Lot 5 - Nabavka goriva za potrebe Javne ustanove Vode Srpske Bijeljina u 2015. godini - Kancelarija za podsliv rijeke Vrbas u Banja Luci Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 24.8.2015. 3.923,76 SG 70/15
JU Vode Srpske Lot 6 - Nabavka goriva za potrebe Javne ustanove Vode Srpske Bijeljina u 2015. godini - Kancelarija za podsliv rijeke Bosne u Doboju Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 24.8.2015. 1.924,69 SG 70/15
Uprava za inspekcijske poslove FBiH Sukcesivna nabavka goriva i tečnosti za vjetrobranska stakla motornih vozila za potrebe FUZIP-a, na osnovu iskazanih potreba Ugovornog organa, predviđenih budžetom za 2015. godinu Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 3.9.2015. 85.855,00 SG 72/15
JP Vodovod d.o.o. Bihać Nabavka roba: gorivo i mazivo Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 30.9.2015. 63.777,00 SG 82/15
Predsjedništvo BiH Lot 1 - Isporuka goriva, maziva, naftnih derivata i pratećih roba za potrebe ugovornog organa Predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 1.10.2015. 76.100,00 SG 85/15
Predsjedništvo BiH Lot 2 - Isporuka goriva, maziva, naftnih derivat i pratećih roba za potrebe ugovornog organa Predsjedništva Bosne i Hercegovine u Banja Luci Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 8.10.2015. 27.800,00 SG 85/15
Predsjedništvo BiH Lot 4 - Isporuka goriva, maziva, naftnih derivata i pratećih roba na benzinskim stanicama za potrebe ugovornog organa Predsjedništva BiH u Mostaru Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 8.10.2015. 25.700,00 SG 85/15