JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka roba i usluga za Realizaciju sistema besprekidnog napajanja za IKT centre (Online UPS u N+1 konfiguraciji i dizel agregati) u JP Elektroprivreda BiH.d.d. - Sarajevo Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 31.1.2012. 424.457,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada Elaborata o mogućnostima obezbjeđenja količine i kvaliteta krečnjaka u skladu sa Idejnim projektom bloka 8 u TE Kakanj Otvoreni Rudarski institut d.d. - Tuzla Tuzla 3.2.2012. 64.500,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Testno spaljivanje uglja: RMU Kakanj, Breza i Zenica,aproksimativno sa omjerom 70:20:10 u uslovima CFBC tehnologije sagorijevanja Pregovarački ESOTECH d.d. Slovenija 17.1.2012. 142.188,84 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Elektrode i žice za zavarivanje Otvoreni AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla 14.2.2012. 91.532,06 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada strukturnopijezometarskih bušotina Otvoreni NIS-Promet d.o.o. Brčko 8.2.2012. 215.623,98 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka 200 tona mazuta - lož ulje srednje LUS Pregovarački Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 9.2.2012. 228.400,00 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka ležajeva Otvoreni TBS TRADE d.o.o. Živinice 15.2.2012. 1.134.826,93 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Servis sistema za nadzor i upravljanje TXP bloka 5 Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 7.2.2012. 95.468,00 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Konstrukcija i izrada 6 komada postolja za nove el.motore bloka 4 Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 20.02.2012. 34.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Remont dvostrukog reduktora MR 415-70,5/MR 140-31,8 Pregovarački ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 13.02.2012. 15.062,11 Službeni glasnik BiH 17/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uvođenje informacija sa SN dijela 110/X objekata Elektroprenos-a BiH u SCADA sistem u DCU ED Tuzla Otvoreni Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska 13.2.2012. 138.863,93 Službeni glasnik BiH 17/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Dodatana nabavka limenih kućišta za nestandardne mjerne ormare Pregovarački TEO d.d. Hadžići 23.1.2012. 13.750,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta HE Grabovica-TS 35/10 kV Grabovica Otvoreni Teloptic d.o.o. Sarajevo 26.1.2012. 17.000,70 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Isporuka, ugradnja i funkcionalna proba uzbudnog sistema generatora bloka 6-215 MW u TE Tuzla Otvoreni KONČAR Elektronika i informatika d.d. Zagreb Hrvatska 7.2.2012. 655.028,98 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Isporuka, ugradnja i funkcionalna proba električnih zaštita bloka 6-215 MW u TE Tuzla Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 24.2.2012. 292.742,77 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka softverskih licenci za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Sarajevo-ponovljeni postupak Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 20.2.2012. 64.522,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka uređaja za upravljanje tarifom-uklopnih satova za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.3.2012. 243.320,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija kontaktnog centra za potrebe Podružnica Elektrodistribucije Sarajevo i Elektrodistribucije Mostar Otvoreni BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.3.2012. 192.873,80 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka samonosivih srednjenaponskih kablova sa spojnom i ovjesnom opremom za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Otvoreni ROBOT GENERAL TRADING Co d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.3.2012. 398.482,69 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izvođenje naknadnih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na sanaciji i dovođenju objekta 10 apartmana i dvije garaže u Neumu u uslovno stanje Pregovarački BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 22.3.2012. 15.520,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavku bosansko-hercegovačkih i međunarodnih standarda za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Pregovarački Institut za standardizaciju BiH Istočno Sarajevo 21.3.2012. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka tonera za potrebe Direkcije Društva JP EP BiH d.d.-Sarajevo Otvoreni EXCELLENT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.3.2012. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Natrijum hlorid - industrijska nejodirana so Pregovarački SOLANA d.d. Tuzla 9.3.2012. 32.000,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Iznajmljivanje dizel lokomotive sa kvalifikovanim osobljem za rad na manevri u industrijskoj željezničkoj stanici Podružnice TE Tuzla Pregovarački JP Željeznice FBiH Sarajevo 8.3.2012. 183.350,00 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka spojne i ovjesne opreme za samonosive kablovske snopove Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.4.2012. 1.377.780,60 Službeni glasnik BiH 31/12