Institut za građevinarstvo IG Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Izrada gl. projekta rekonstrukcije puta Begovača-Čađavac- Potočari Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 1.12.2010. 2.152,80 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Izrada gl. projekta rekonstrukcije puta u MZ Boderište, zaseok Delina ravan Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 1.12.2010. 1.287,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Izrada gl. projekta rekonstrukcije puta u MZ G. Zovik zaseok Peškiri Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 1.12.2010. 877,50 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Izrada gl. projekta rekonstrukcije u ulici Bareš 1 i 2 u MZ Dizdaruša Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 1.12.2010. 1.544,40 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 28: Izrada gl. projekta sportsko-rekreacionog aerodroma u MZ Brod Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 1.12.2010. 12.947,22 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Putevi Republike Srpske Stručno-tehnički nadzor na rehabilitaciji puta M-19.2 Vlasenica-Tišića, dužina 9,32 km Pregovarački Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 29.12.2010. 13.279,50 Službeni glasnik BiH 9/11
Grad Banja Luka Pružanje usluga mjerenja aerozagađenja i buke na području grada Banja Luka Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 1.6.2011. 129.500,00 Službeni glasnik BiH 59/11
Grad Banja Luka Izrada projekata iz oblasti saobraćaja u toku 2011. godine Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 14.7.2011. 18.700,00 Službeni glasnik BiH 59/11
JP Putevi Republike Srpske Usluge stručno-tehničkog nadzora na izvođenju radova III faze obilaznice oko grada Bijeljina u dužini od oko 3,5 km, od raskrsnice Bijeljina - Ugljevik - Tuzla do raskrsnice Bijeljina - Zvornik Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 29.8.2011. 30.537,00 Službeni glasnik BiH 72/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Izrada investiciono-tehničke dokumentacije: Studija uticaja na životnu sredinu za HE Buk Bijela Ograničeni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 12.9.2011. 414.220,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Izrada Studije uticaja na okoliš i projekat azbestno - cementnih cijevi sa Ductille cijevima i rješavanje odvodnje fekalnih voda promjenom namjene azbestno - cementnih cijevi u kanalizacioni kolektor -1 faza izrada projekta na području općine Zavidovići Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 17.11.2011. 48.800,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Opština Bileća Izrada Glavnog Projekta III Etape I Faze i I Etape II Faze separatnog kanalizacionog sistema upotrebljenih i oborinskih voda grada Bileće Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 17.11.2011. 84.000,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Opština Ribnik Izrada prostornog plana za opštine Ribnik, Petrovac i Istočni Drvar Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 14.11.2011. 52.136,75 Službeni glasnik BiH 102/11
Opština Ilidža Doprojektovanje vodovodne mreže u Rakovici - Izrada glavnog-izvedbenog projekta Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 18.11.2011. 47.600,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo pravde BiH Ugovor o pružanju usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji dijela saobraćajnice ulice 4. august, sa pratećom infrastrukturom i javnom rasvjetom Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 29.11.2011. 8.400,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo pravde BiH Ugovor o pružanju usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji dijela saobraćajnice ulice 4. august, sa pratećom infrastrukturom i javnom rasvjetom Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 29.11.2011. 8.400,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Opština Rogatica Lot 2: Izrada glavnog projekta vodovoda naselja Borač i Ciglana i fekalne kanalizacije ulice Petra Pavlovića Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 29.9.2011. 7.488,00 Službeni glasnik BiH 1/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Izrada projekata za izgradnju elektroenergetskih priključaka za GSM bazne stanice Čelopek - Opština Novi Grad i Budimlić Japra - Opština Oštra Luka u RS-u Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.1.2012. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Idejnog i Glavnog projekta reciklažnog dvorišta u okviru centra za upravljanje otpadom centra za upravljanje otpadom Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 10.1.2012. 14.900,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Idejnog i Glavnog projekta za odlaganje inertnog materijala, građevinskog otpada i postrojenja za recikliranje građevinskog otpada u okviru deponije Smiljevići, a u svemu prema projektnom zadatku i predmjeru iz tenderske dokumentacije Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 3.1.2012. 33.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Rješavanje problema buke, mjerenja i izrada karte buke, izrada karte depozicije prašine, izrada karte vibracija, akcijski planovi i projektovanje Pregovarački Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 3.2.2012. 68.880,00 Službeni glasnik BiH 13/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Izrada glavnog projekta buduće poslovne zgrade HE Višegrad Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 29.2.2012. 40.930,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Opština Ilijaš Lot 4: Usluge izrade projektne dokumentacije Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 23.3.2012. 2.130,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Opština Ilijaš Lot 6: Usluge izrade projektne dokumentacije Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 23.3.2012. 2.290,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Izrada glavnog projekta asfaltnog platoa sa odvodnjom oborinskih voda u Luci Brčko Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 28.3.2012. 4.100,00 Službeni glasnik BiH 27/12

Institut za građevinarstvo IG Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge izrade Studije kategorizacije cesta Federacije BiH Otvoreni IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, ECOPLAN d.o.o., Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Sarajevo, Mostar, Banja Luka 8.5.2013. 425.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13