Deling d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 2: Tipska kućišta za transformatorske stanice 10(20)0,4 kV Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 21.12.2010. 186.550,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka razvodnih ormara sa pripadajućom opremom za pomoćni zatvarač temeljnog ispusta na brani HE Salakovac i rezervnih dijelova za ormare Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 20.12.2010. 5.849,98 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja TS 10(20)/0.4 KV kablovske veze i dijela transformatorske stanice, TS 10(20)/0.4 KV Trnovo 3 po sistemu ključ u ruke Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 2010. 45.964,30 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 2: Aluminijska kućišta za TS 10(20)0.4 kV - Tender broj 044-01-OTP/11 Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 21.3.2011. 568.100,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka dodatnih količna roba, radova i usluga za ugradnju podzemnog 35 kV i 10 kV kabla u cilju alternativnog napajanja električnom energijom općine Olovo Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 5.5.2011. 66.308,02 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 2: Remont elektropostrojenja bloka 6 u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 1.4.2011. 20.935,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 4: Rekonstrukcija elektroinstalacija u elektrokomandi blokova 1-6 za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 27.4.2011. 54.920,80 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Projektovanje, Nabavka materijala i izgradnja TS 10(20)/0.4 kV Braće Mulić 1, 10(20) kV kablovski priključak za TS10(20)/0.4 kV Braće Mulić 1 i NN kablovskog priključka sa mjernim ormarom za kupca Gradiz Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 2011. 117.486,72 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka materijala i izgradnja TS10 (20)/0.4 kV Šip 9 i 10(20) kV kablovskog priključka za TS 10 (20/0.4 kV Šip 9) Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 2011. 87.431,22 Službeni glasnik BiH 53/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinski radovi, Nabavka opreme, montaža i ostale potrebne radove u čiju priključenja novih transformatorskih stanica TS 10(20)/0,4 kV Importane l (3389)-3x1000 kVA i TS 10(20)/0,4 Importane 2 (3390)-1x1000 kVA u prsten distributivne 10(20) kV mreže Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 7.7.2011. 45.218,07 Službeni glasnik BiH 59/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Blindirana transformatorska stanica na saonama, 6/0.5kV, 630kVA Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 18.7.2011. 81.116,10 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Isporuka opreme za pripremu TS 35 kV Jelah i Vozuća za daljinsko upravljanje i nadzor za potrebe ED Zenica Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 3.8.2011. 79.608,50 Službeni glasnik BiH 68/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Izgradnja sa projektovanjem LMTS 10(20) 0,4 kV Bijeljinska cesta 4 i priključnog 10 kV kabla Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 3.3.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Izgradnja sa projektovanjem LMTS 10(20) 0,4 kV Novo Brčko 14 i priključnog 10kV kabla umjesto MBTS10/0,4 630kVA Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 3.3.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja transformatorskih stanica, 10(20) kv kablovskih priključaka za T 10(20)0,4 kV i niskonaposkih kablovskih priključaka objekata Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 8.11.2011. 1.741.571,09 Službeni glasnik BiH 100/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Zamjena 3 oštećene žile kabla 35 kV na T1 u TS 110/35 kV Lukavac Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 12.12.2011. 7.662,50 Službeni glasnik BiH 1/12
Dom zdravlja Jablanica Izvođenje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija na objektu JZU Dom zdravlja Jablanica Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 29.2.2012. 79.999,90 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka dodatne opreme i zamjenske opreme za realizaciju AMR/AMM sistema iz Ugovora 031-ED/11 Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla, Sarajevo 26.4.2012. 125.911,54 Službeni glasnik BiH 36/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Zamjenska izgradnja 35/10/20 kV podzemnih elektroenergetskih vodova iz cvorne trafostanice CTS35/10kV Brčko II u MZ Rijeke Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 24.4.2012. 124.724,40 Službeni glasnik BiH 38/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Revitalizacija i modernizacija 0,4 kV postrojenja bloka 6 - 215 MW u TE Tuzla Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 5.4.2012. 2.338.000,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka prekidača 35 kV za unutrašnju montažu, namjenski za ćeliju 35 kV T1 u TS 110/35/10 kV Bijeljina 3 Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 18.6.2012. 19.600,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Demontaža postoješeg 123 kV prekidača tipa SFE 13 i montaža novog 123 kV prekidača tipa SFEL 12 u polju Trafo 31,5MVA u 123 kV postrojenju Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 4.7.2012. 18.950,00 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Izgradnja 10(20)kV kablovskih veza i transformatorske stanice TS 10(20)/0,4kV-Hotel Bristol po pregovaračkom postupku bez objave obavještenja broj 10304-PP-09/11 Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 19.12.2011. 86.607,50 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Dodatni radovi za postavljanje i priključenje Mobilne TS 110/10(20) kV Sarajevo 12 (Grbavica) Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 9.4.2012. 138.725,70 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Izmještanje SN i NN mreže radi izgradnje glavne gradske magistrale u Zenici, sa materijalom Izvođača za potrebe Podružnice Elektrodistribucije Zenica Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 2.7.2012. 785.000,00 Službeni glasnik BiH 60/12