Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Lot 1: Izvođenje istražnih radova Otvoreni ZIGMA a.d. Nikšić Crna Gora 1.6.2012. 4.031.203,35 Službeni glasnik BiH 48/12
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Lot 2: Izrada elaborata sa projektantskim nadzorom Otvoreni Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi Beograd Srbija 1.6.2012. 529.054,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Angažovanje licencirane kuće koja će vršiti stalni nadzor na izvođenju istražnih radova Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 26.7.2012. 78.000,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Eksproprijacija za potrebe HE Dabar Otvoreni Geoinžinjering d.o.o. Banja Luka Banja Luka 11.10.2012. 189.733,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izvođenje radova na pristupnom putu P-1 Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 29.1.2013. 670.067,80 Službeni glasnik BiH 14/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izvođenje radova na pristupnom putu P-2 i pristupnom putu do kamenoloma Miškok Otvoreni Niskogradnja d.o.o. Laktaši Laktaši 29.1.2013. 743.516,40 Službeni glasnik BiH 14/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izvođenje radova na pristupnom putu do ulazne građevine Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 29.1.2013. 854.769,49 Službeni glasnik BiH 14/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izvođenje radova na pristupnom putu od vodozahvata do brane Pošćenje Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 29.1.2013. 682.946,49 Službeni glasnik BiH 14/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izvođenje radova na putu Bežđeđe - Zovi Do Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 11.2.2013. 2.799.223,46 Službeni glasnik BiH 16/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izvođenje radova na pristupnom putu Straževica Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 15.2.2013. 165.384,23 Službeni glasnik BiH 16/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izvođenje radova na putu raskrsnica vodostan - Bežđeđe Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 11.2.2013. 2.048.146,19 Službeni glasnik BiH 16/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Lot 2: Nabavka automobila Lada Niva Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 27.6.2013. 29.814,53 Službeni glasnik BiH 53/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izgradnja krakova vodovoda za branu Pošćenje, ulaznu građevinu i tunel Straževica Otvoreni Konstruktor inžinjering d.o.o. Bileća 26.6.2013. 1.197.376,61 Službeni glasnik BiH 53/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Revizija Glavnog projekta Otvoreni Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina 5.8.2013. 545.000,00 Službeni glasnik BiH 64/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Lot 1: Nabavka putničkog automobila Otvoreni Hercegovina auto d.d. Mostar 7.8.2013. 48.829,05 Službeni glasnik BiH 64/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izgradnja dalekovoda i trafostanica za napajanje gradilišta Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 9.8.2013. 2.083.132,66 Službeni glasnik BiH 64/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izrada Glavnog projekta za HE Dabar sa projektantskim nadzorom nad istražnim radovima Ograničeni Institut vodoprivredu Jaroslav Černi Beograd, Stucky Ltd. Srbija, Švicarska 12.8.2013. 3.315.250,00 Službeni glasnik BiH 68/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izvođenje radova prema Glavnom projektu Glavni vodovod Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 14.10.2013. 1.320.653,15 Službeni glasnik BiH 83/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izgradnja novog groblja (sa svim predradnjama) Otvoreni MDM Nevesinje Nevesinje 14.2.2014. 83.392,47 Službeni glasnik BiH 22/14
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izgradnja puta od Zovog dola do vodozahvata Jama Udbina Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 25.9.2014. 216.788,25 Službeni glasnik BiH 80/14
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Potrebno je uraditi cijepanje parcela i provođenje kroz operat za objekte HE Dabar na osnovu urađenog eksproprijacionog elaborata i proglašenog opšteg interesa za sve objekte HE Dabar Otvoreni Geoinžinjering d.o.o. Banja Luka Banja Luka 1.12.2014. 157.333,00 SG 13/15
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Predmet nabavke je izgradja pristupnog puta do ulazne građevine u okviru projekta HE Dabar Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 10.2.2015. 1.457.838,37 SG 13/15
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Predmet nabavke je izradnja pristupnog puta od vodozahvata do brane Pošćenje u okviru projekta HE Dabar Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 28.11.2014. 640.837,85 SG 13/15
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Lot 1- Izrada UT uslova za izgradnju HE Dabar (cjevovod pod pritiskom, mašinska zgrada, razvodno postrojenje, dio odvodnog kanala prema Dabarskom polju, 220 kV dalekovoda i dio regionalnog puta koji se izmješta) Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.11.2015. 45.000,00 SG 93/15
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Lot 2 - Izrada Glavnog projekta izmještanja saobraćajnice R-427 kod mašinske zgrade i Elaborata zamjene postojećeg zaštitnog užeta na dalekovodu 220 kV TS Trebinje - TS Mostar 3/II, cca 5500 metara Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 19.11.2015. 69.000,00 SG 93/15