Ministarstvo za boračka pitanja KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala Ograničeni Himex-trgovina d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.8.2010. 1.438.428,18 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Prehrambeni proizvodi i sredstva za ličnu higijenu Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 18.8.2010. 300.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka, transport i isporuka (uključujući istovar) donacije ogrijeva Otvoreni Drvosječa d.o.o. Sarajevo 8.10.2010. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Ugovor o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih boraca, umrlih i nestalih branilaca Kantona Sarajevo u 2010. godini Konkurentski FIMA Banka d.d. Sarajevo 13.10.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Ugovor o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine u 2010. godini Konkurentski FIMA Banka d.d. Sarajevo 1.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Pružanje usluge objave oglasa i obavještenja u dnevnim listovima Konkurentski OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo 25.5.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Informatička oprema za potrebe Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Konkurentski JavaTec d.o.o. Sarajevo 15.12.2010. 14.999,99 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Lot 1: Pružanje usluge banjsko-klimatskog liječenja (medicinske rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Pregovarački JZU BRC AQUATERM Olovo 25.5.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Lot 2: Pružanje usluge banjsko-klimatskog liječenja (medicinske rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Pregovarački ZULJ Banja Terme Sarajevo 25.5.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Lot 3: Pružanje usluge banjsko-klimatskog liječenja (medicinske rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Pregovarački JU RCR Reumal FOJNICA Fojnica 25.5.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Pružanje usluge prevoza pripadnika boračke populacije do banjsko-rehabilitacionih centara Konkurentski CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.5.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka građevinskog materijala i izvođenje građevinskih radova Konkurentski Himex-trgovina d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.6.2010. 11.345,22 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Pružanje usluga banjskog liječenja i medicinske rehabilitacije za pripadnike boračke populacije ugovor broj 06-14-3182/11 Pregovarački Zdravstvena ustanova-lječilište Banja-Terme-Ilidža, Republički centar zamedicinsku rehabilitaciju Reumal Fojnica, JZU BRC Aquaterm Olovo Sarajevo, Fojnica, Olovo 11.4.2011. Službeni glasnik BiH 31/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Pružanje usluge objave oglasa i obavještenja u dnevnim listovima Konkurentski OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo 11.4.2011. 2.312,03 Službeni glasnik BiH 36/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala Ubrzani TRANZIT EXPORT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.11.2011. 1.319.997,34 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka zimnice za potrebe otpuštenih demobilisanih boraca-pripadnika OS BiH Konkurentski Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.11.2011. 44.700,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka i isporuka prehrambenih artikala i sredstava za ličnu higijenu Otvoreni Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.9.2011. 248.310,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo za boračka pitanja KS Ugovor o pružanju usluge prevoza ogrijeva za socijalno najugroženije pripadnike boračke populacije Konkurentski Drvosječa d.o.o. Sarajevo 44.651,04 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka građevinskog materijala i izvođenje građevinskih radova na sanaciji, rekonstrukciji i adaptaciji stambenih jedinica pripadnika boračke populacije Otvoreni Pet zlatnih d.o.o. Sarajevo 22.9.2011. 9.982,27 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo za boračka pitanja KS Pružanje usluge klimatskog liječenja (rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije. Pregovarački Bossina d.o.o. Zaostrog Hrvatska 18.10.2013. 145.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo za boračka pitanja KS Predmet nabavke su prehrambeni proizvodi i sredstva za ličnu higijenu, u vidu tipskih paketa, a prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije Pregovarački Vino jug d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.12.2013. 199.881,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka i isporuka ogrijeva za socijalno najugroženije pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo Pregovarački Drvosječa d.o.o. Sarajevo 24.12.2013. 213.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala - Nabavka broj 06-14-23131/13. Predviđena je dodjela građevinskog materijala za cca 100 korisnika. Otvoreni D-Alfa d.o.o. Ilijaš Sarajevo 6.1.2014. 341.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Ministarstvo za boračka pitanja KS Pružanje usluge klimatskog lijećenja (rehabilitacije) Pregovarački Bossina d.o.o. Zaostrog Hrvatska 15.9.2014. 140.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka i isporuka ogrjeva Otvoreni Drvosječa d.o.o. Sarajevo 11.9.2014. 213.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14