DESIGN & QC d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 2: Izrada noveliranih prometnih projekata Otvoreni DESIGN & QC d.o.o. Sarajevo 18.6.2012. 30.611,97 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatne usluge na izradi glavnog projekta: Sanacija škarpe iznad izlaznog portala tunela brane Jablanica, te sanacija škarpe i proširenje ceste na dužini od cca 800m, cesta M16.2, dionica: Prozor-Jablanica Pregovarački DESIGN & QC d.o.o. Sarajevo 26.8.2013. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 69/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Glavni projekt - dodatni istražni radovi: Sanacija slijeganja trupa ceste M5, gradska obilaznica Sarajeva, km 2+700 Pregovarački DESIGN & QC d.o.o. Sarajevo 19.11.2013. 4.580,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Glavni projekat hitne intervencije na cesti M17_005: Karuše-Ozimica, km 9+050 - km 9+270, u cilju osposobljavanja ceste za promet vozila na lokalitetu klizišta u Kosovi Pregovarački DESIGN & QC d.o.o. Sarajevo 16.6.2014. 19.658,12 Službeni glasnik BiH 56/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnih projekata sanacije klizišta na lokaciji Uglješići br. 12 i br.13, Ugorsko br. 14, Općina Vogošća Pregovarački DESIGN & QC d.o.o. Sarajevo 19.9.2014. 79.785,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Grad Mostar Izrada idejnog i glavnog projekta novog podvožnjaka sa 200 m. šetališta prema projektnom zadatku iz priloga. Isto uključuje i potrebna geotehnička istraživanja Ubrzani ograničeni DESIGN & QC d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 51.480,00 SG 24/15