ALEM SISTEM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 3: Hidro-meteorološke stanice proizvođača OTT, Austrija, na području slivova rijeka Une Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 12.1.2010. 76.658,40 Službeni glasnik BiH 9/11
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Lot 1: Održavanje hidromereoroloskih stanica proizvođača OTT - Njemačka Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 30.12.2010. 54.327,78 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Dijagnosticiranje kvara u tvornici i popravke uređaja za mjerenje nivoa vode (NIMBUS) hidrometeoroloških stanica Pregovarački ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 9.11.2010. 7.682,32 Službeni glasnik BiH 11/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Hidrometeorološke stanice proizvođača OTT, Njemačka na području slivova rijeka Une, Sane, Korane i Gline Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Brčko 29.2.2012. 45.349,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka, ugradnja i uspostavljanje automatskih hidroloških stanica za HE Vranduk, HE Ustikolina, HE Kruševo i mHE na Neretvici Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Brčko 13.9.2012. 196.565,00 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka hardversko softverskog rješenja i usluga implementacije za realizaciju sistema za unapređenje sigurnosti baze podataka u mreži Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Brčko 17.10.2012. 298.845,00 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka rezervnih dijelova za hidrometeorološke stanice sliva rijeke Neretve za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 3.1.2013. 9.947,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava opreme za mjerenje protoka Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 21.2.2013. 68.892,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava, montaža i puštanje u pogon hidrološke postaje na HE Mostarsko blato Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 28.2.2013. 11.825,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nadogradnja sistema za prikupljanje i obradu hidrometereoloških podataka na slivu rijeke Neretve Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 28.3.2013. 159.000,00 Službeni glasnik BiH 26/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka Database Activity Monitoring (DAM) rješenja Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 18.4.2013. 225.265,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Softver za upravljanje dokumentima Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 29.4.2013. 38.055,00 Službeni glasnik BiH 34/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Usluge redovnog i interventog održavanja hidrometeoroloških mjernih stanica JP EP BiH d.d.-Sarajevo Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 98.800,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabavka softverskih licenci i usluga proširenja postojećeg sistema za audit i zaštitu baza podataka u JP Elektroprivreda BiH (Database Audit & Protection sistem) Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 168.500,00 Službeni glasnik BiH 73/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Dogradnja i unaprijeđenje postojećeg sistema za monitoring servera i mreže Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 5.9.2014. 544.815,00 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Specijalističko godišnje održavanje hidrometeorološkog sustava u razdoblju od 14 mjeseci Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 11.7.2014. 105.825,00 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Održavanje sistema automatskih hidroloških stanica proizvođača OTT Njemačka na Vodotocima, Bosna, Drina, Bioštica i Sana Pregovarački ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 30.1.2015. 44.645,00 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Održavanje sistema automatskih hidroloških stanica proizvođača OTT Njemačka na slivu rijeke Neretvice Pregovarački ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 30.1.2015. 37.245,00 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka softverskih licenci za potrebe proširenja postojećeg sistema za monitoring i zaštitu baza podataka u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 8.5.2015. 108.250,00 SG 43/15

ALEM SISTEM d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka proširenja sistema za monitoring IT infrastrukture Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o., S&T BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 259.430,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Softver za arhiviranje Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o., ORKA d.o.o. Brčko, Sarajevo 3.2.2012. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 13/12