SELA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 1: Građevinsko-zanatski radovi Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 10.8.2011. 307.678,10 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Novo Sarajevo Lot 3: Izvođenje radova na izradi fasade na objektu kolektivnog stanovanja u ul. Zagrebačka 5 u Općini Novo Sarajevo Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 24.3.2011. 24.648,68 Službeni glasnik BiH 29/11
Opština Centar Sarajevo Izvođenje sanacionih radova (građevinski i elektroinstalacijski) u 3 (tri) skloništa na području općine Centar Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 24.6.2011. 38.847,90 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija građevinskog dijela objekta i uzemljenja TS 35/10 (20)kV Bjelašnica Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 2011. 79.899,30 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Izvođenje građevinskih radova-iskopa na području kantona Sarajevo Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 1.8.2011. 942.227,35 Službeni glasnik BiH 100/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Adaptacija poslovnog prostora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Goražde, Višegradska 1, Goražde Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 13.3.2012. 212.539,08 Službeni glasnik BiH 25/12
Opština Novo Sarajevo Lot 1: Održavanje javnih česmi i fontana na području općine Novo Sarajevo Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 34.142,80 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Izvođenje građevinskih radova na sanaciji TS KSS i KSO na području Kantona Sarajevo Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 29.3.2012. 247.345,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Sanacija poslovnih objekata - poslovnica naplate Podružnice Elektrodistribucije, Sarajevo na području Kantona Sarajevo Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 6.3.2012. 154.739,42 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 1: Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 12.7.2012. 107.440,00 Službeni glasnik BiH 60/12
Opština Novo Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji natkrivenih niša za kontejnere Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 21.8.2012. 89.055,17 Službeni glasnik BiH 70/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Sanacija krova Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 2.11.2012. 67.966,65 Službeni glasnik BiH 90/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Sanacija fasade Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 2.11.2012. 56.679,37 Službeni glasnik BiH 90/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Rekonstrukcija i sanacija krova na poslovnoj zgradi Lutrije BiH Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 10.12.2012. 79.628,70 Službeni glasnik BiH 102/12
Kantonalni stambeni fond Sarajevo Velike opravke na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada na području Kantona Sarajevo u 2012. godini Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 17.10.2012. 72.193,39 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 3: Radovi na području Novi Grad - Hadžići Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 23.1.2013. 600.000,00 Službeni glasnik BiH 18/13
JU za zaštićena prirodna područja KS Lot 1: Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i adaptaciji prostora za Edukacioni centar u objektu biv{eg planinarskog doma na lokaciji Zaštićenog pejzaža Bijambare - Ilijaš Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 8.4.2013. 135.525,48 Službeni glasnik BiH 28/13
JU za zaštićena prirodna područja KS Lot 2: Ugovor o izvođenje radova na vanjskom uređenju komunalne infrastrukture što uključuje vanjsku vodo i kanalizacionu mrežu i vanjsku rasvjetu Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 8.4.2013. 19.994,97 Službeni glasnik BiH 28/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Izgradnja poslovnog objekta recepcije u krugu Azići - po ponovljenom otvorenom postupku 10304-OP-020A/12 Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 11.4.2013. 19.470,50 Službeni glasnik BiH 32/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Pripremni građevinsko-zanatski radovi za postavljanje kontejnera na lokaciji RSU Doglodi Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 27.5.2013. 5.912,28 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Izvođenje građevinskih radova-iskopa i ostalih radova povezanih sa iskopima na području Opštine Hadžići, Ilidža i Trnovo Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 11.6.2013. 444.800,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Opština Novo Sarajevo Adaptacija prostorija za smještaj i pohranu matičnih knjiga Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 20.8.2013. 7.691,49 Službeni glasnik BiH 68/13
Opština Novo Sarajevo Radovi na održavanju i popravci spomen obilježja Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 24.9.2013. 13.466,20 Službeni glasnik BiH 77/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Izvođenje građevinskih radova-iskopa i ostalih radova povezanih sa iskopima na području opštine Centar i Stari grad Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 7.10.2013. 511.247,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 3: Fasaderski, izolaterski i molerski radovi Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 24.12.2013. 62.336,63 Službeni glasnik BiH 103/13