HIH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Banovići Predmet ugovora podrazumijeva izvođenje pripremnih, građevinskih i ostalih radova prema projektnoj dokumentaciji Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 27.3.2012. 606.497,91 Službeni glasnik BiH 36/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluga - opravka oštećenih asfaltnih površina na području Sarajevskog kantona Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 10.7.2012. 439.485,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izgradnja proširenja kasete 4 na odlagalištu šljake pepela Divkovići II kod Termoelektrane Tuzla Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 22.8.2012. 939.938,68 Službeni glasnik BiH 68/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području Tuzlanskog kantona Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 6.8.2012. 116.160,00 Službeni glasnik BiH 68/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluge opravke oštećenih asfaltnih površina na području Tuzlanskog kantona Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 11.9.2012. 487.200,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izgradnja II faze odlagališta šljake i pepela Jezero II kod TE Tuzla Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 9.10.2012. 1.898.090,67 Službeni glasnik BiH 83/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Angažovanje pomoćnih radnika na poslovima izrade infrastrukture TK pristupnih mreža na području Tuzlanskog kantona Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 20.3.2013. 690.822,00 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija sjevernog dijela odlagališta šljake i pepela Divkovići II i regulacija potoka Banovac za Termoelektranu Tuzla Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 7.5.2013. 249.613,60 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zbrinjavanje građevinskog materijala koji sadrži azbest uTE Tuzla Pregovarački HIH d.o.o. Živinice 30.12.2013. 159.000,00 Službeni glasnik BiH 4/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Opravka oštećenih asfaltnih površina na području Tuzlanskog kantona Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 6.6.2014. 392.200,00 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Prevoz šljake sa deponije šljake iz TE Tuzla, Tuzla na šljačište Jezero 2 i planiranje šljake na šljačištu Jezero 2 Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 11.6.2014. 182.000,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Interventna sanacija dijela desne obale korita rijeke Spreče uz objekat CS Modrac Pregovarački HIH d.o.o. Živinice 4.7.2014. 198.275,00 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Sanacioni radovi na odlagalištima Plane, Divkovići i Jezero Pregovarački HIH d.o.o. Živinice 4.7.2014. 86.460,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Opština Kladanj Ugovor obuhvata usluge angažovanja mehanizacije i ljudstva na otklanjanju posljedica od poplava Pregovarački HIH d.o.o. Živinice 27.6.2014. 16.450,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Opština Kladanj Angažovanje mehanizacije i ljudstva na otklanjanju posljedica od poplava i klizanja tla Pregovarački HIH d.o.o. Živinice 26.9.2014. 20.650,00 Službeni glasnik BiH 82/14
Direkcija cesta TK Lot 11 - Izvođenje radova redovnog održavanja regionalne ceste R-471 Banovići - Vijenac - Lukavac, L= 31.40 km Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 4.2.2015. 1.076.919,00 SG 13/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Pripremne aktivnosti za rekultivaciju šljačišta Divkovići u TE Tuzla Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 12.6.2015. 323.580,28 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacioni radovi na odlagalištu šljake i pepela Divkovići u TE Tuzla Pregovarački HIH d.o.o. Živinice 7.7.2015. 186.285,40 SG 57/15
Opština Kladanj Sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta za povratničko naselje Vučinići, općina Kladanj Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 10.9.2015. 56.998,00 SG 77/15
Direkcija cesta TK Javna nabavka radova na rehabilitaciji i sanaciji ceste od značaja za Tuzlanski kanton Kladanj - Brateljevići - Milankovići - spoj sa R404 Otvoreni HIH d.o.o. Živinice 13.11.2015. 85.469,47 SG 89/15

HIH d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Redovno i zimsko održavanje cesta na teritoriji Federacije BiH za period 16.3.2013.-15.3.2014. godine, LOT 4 Pregovarački JATA GROUP d.o.o. Srebrenik, ZVORNIKPUTEVI a. d. za održavanje i zaštitu puteva, HIH d.o.o. Srebrenik, Zvornik, Živinice 14.3.2013. 1.646.620,83 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3: Redovno održavanje magistralnih cesta na području Federacije BiH (magistralne ceste M-1.8, M-4, M-14.1, M-18, M-19.1) Ograničeni Grupa ponuđača: Jata Group d.o.o., HIH d.o.o. Srebrenik, Živinice 4.9.2014. 13.098.695,08 Službeni glasnik BiH 82/14