AGI d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Bugojno Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Sultan Ahmedove ulice Otvoreni AGI d.o.o. Konjic 2.2.2012. 511.522,08 Službeni glasnik BiH 11/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka radova za izgradnju kućišta za smještanje opreme 20 kV u TS 35/10 kV Musala Konjic Pregovarački AGI d.o.o. Konjic 4.12.2012. 5.448,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT 3: Građevinski radovi na sanaciji korita bujice Suhi do u zoni akumulacije HE Jablanica Otvoreni AGI d.o.o. Konjic 25.4.2014. 36.522,61 Službeni glasnik BiH 39/14
Opština Jajce Izvođenje radova na izgradnji sistema Odvodnje otpadnih voda naselja desne obale rijeke Vrbas - Dnoluka ( Podsistem: Kruščica, Bučići i Lendići i podsistem Šibenica) Otvoreni AGI d.o.o. Konjic 14.11.2014. 585.273,10 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Jajce Nabavka dodatnih i nepredviđenih radova na lokaciji odvođenja otpadnih voda desne obale rijeke Vrbas - podsistem Kruščica, Bučići i Lendići i podsistem Šibenica Pregovarački AGI d.o.o. Konjic 16.9.2015. 86.212,94 SG 79/15
Opština Ilijaš Lot 1- Radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u MZ Ljubnići sa bušenjem ispod autoceste Otvoreni AGI d.o.o. Konjic 3.11.2015. 57.640,10 SG 91/15