JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Veterinarski fakultet Sarajevo Usluge priključenja na distributivnu mrežu - elektroenergetska saglasnost Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 20.12.2011. 49.708,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Električna energija za 2012. godinu (snabdijevanje aerodroma) Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 2.2.2012. 315.000,00 Službeni glasnik BiH 13/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga isporuke tehnološke vode iz hidroakumulacije Sniježnica Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 3.5.2012. 1.298.940,00 Službeni glasnik BiH 45/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Rashodovani buldozer CAT D8K Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 28.8.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Tehnička pomoć na poslovima administriranja WAN komunikacione veze koje završavaju na objektima EP BiH Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 27.10.2012. 8.400,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Održavanje ORACLE platforme Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 27.10.2012. 9.900,00 Službeni glasnik BiH 92/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Snabdijevanje J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o.Sarajevo električnom energijom za 2013. godinu Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 8.1.2013. 320.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Dom zdravlja Izudin Mulabećirović Izo Tešanj Radovi na izmještanju elektroenergetskog objekta Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 19.3.2013. 6.492,37 Službeni glasnik BiH 22/13
Veterinarski fakultet Sarajevo Snabdijevanje električnom energijom Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 13.6.2013. 75.000,00 Službeni glasnik BiH 51/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik PP Pružanje usluga isporuke tehnološke vode iz hidroakumulacije Snježnica Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 27.5.2013. 1.299.780,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Usluga održavanja softvera Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 3.10.2013. 9.900,00 Službeni glasnik BiH 81/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Tehnička pomoć i asistencija Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 3.10.2013. 8.400,00 Službeni glasnik BiH 81/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Snabdijevanje J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o., Sarajevo električnom energijom za 2014. godinu Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 24.12.2013. 345.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Zakup optičkih vlakana na IRU osnovi na relaciji Grabovica - Velika vidova na 25 godina. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 22.4.2014. 400.000,00 Službeni glasnik BiH 34/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga isporuke tehnološke vode iz hidroakumulacije Sniježnica Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 8.5.2014. 1.299.780,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Usluga održavanja aplikativnog softvera (Oracle aplikacija) Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 7.11.2014. 9.900,00 Službeni glasnik BiH 89/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Tehnička pomoć i asistencija na poslovima administriranja WAN mreže Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 7.11.2014. 8.400,00 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Snabdijevanje električnom energijom za 2015. godinu Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 29.1.2015. 360.000,00 SG 13/15

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Nabavka uglja Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica 9.11.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Sukcesivna isporuka mrkog uglja orah i kocka za potrebe grijanja pedesetpet osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona za grejnu 2014/2015. godinu Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica 1.7.2014. 709.900,00 Službeni glasnik BiH 52/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka uglja Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica 27.8.2012. 484.500,00 Službeni glasnik BiH 77/14
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Nabavka uglja Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza 8.11.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Nabavka uglja Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj 23.11.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Instalacija električnih žica i sklopova Otvoreni JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj 11.12.2012. 371.795,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Dom zdravlja Živinice Lot 26: Nabavka uglja Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. 6.9.2011. 72.880,34 Službeni glasnik BiH 84/11
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Lot 16: Ugovor o nabavci i isporuci komunalnog traktora/Ugovor o kupoprodaji uglja Otvoreni Gradatin d.o.o., JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. Sarajevo, Zenica 10.10.2011. 115.301,16 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Redovno godišnje održavanje odvojenih skretnica T-l, T-2 i T-3 na spoju pruge TE Tuzla, Tuzla sa prugom Rudnika Kreka Tuzla. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Kreka d.o.o. Tuzla 24.11.2011. 15.395,30 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Redovno godišnje održavajne odvojnih skretnica T-1, T-2 i T-3 Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Kreka d.o.o. Tuzla 28.11.2014. 15.395,30 Službeni glasnik BiH 94/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka materijala i izvođenje radova za posebne zone-ASA ŠPED d.o.o. Sarajevo Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.5.2012. 29.950,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka materijala i izvođenje radova za posebne zone- Tibra-Bussines Centar Pacifik i Fondacija mladi i ekonomska tranzicija Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2012. 95.000,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, nabavka materijala i izvođenje radova za posebne zone - UNIONINVEST d.d. Sarajevo, Kvadrant C, Marin Dvor, Novo Sarajevo Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.6.2012. 29.950,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge izmještanja mjernih mjesta od strane Zdeldistehnika d.o.o. Sarajevo Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.9.2012. 203.005,00 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka materijala i izvođenje radova za TS Stup Nukleus 4 (3457) 10(20)/0,4 kV, 2x630 kVA sa mogućnošću ugradnje TS 1000 KVA Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.12.2012. 66.000,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji TS Stup po pregovaračkom postupku bez objave obavještenja broj 10304-PP-15/12 Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.4.2013. 136.957,50 Službeni glasnik BiH 32/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Instalacija električnih žica i sklopova Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 14.11.2014. 64.431,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Instalacija električnih žica i sklopova Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 14.11.2014. 31.168,29 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Instalacija električnih žica i sklopova Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 14.11.2014. 59.126,40 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Druge instalacije u zgradama Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 14.11.2014. 60.146,50 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Instalacija električnih žica i sklopova Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 21.11.2014. 10.519,40 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Instalacija električnih žica i sklopova Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 14.11.2014. 132.579,60 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka i ugradnja netipskih mjerih ormara, za potrebe Podruž- nice Elektrodistribucija, Sarajevo Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 26.11.2014. 143.320,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Instalacija električnih žica i sklopova Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 18.7.2014. 267.801,60 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje poslovnog objekta na distributivnu mrežu Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 18.7.2014. 170.288,58 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje poslovnog objekta na distributivnu mrežu Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 18.7.2014. 17.331,10 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje poslovnog objekta na distributivnu mrežu. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 18.7.2014. 11.423,20 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje stambeno-poslovnog objekta na distributivnu mrežu. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 18.7.2014. 46.828,12 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za TS Elektroprivreda Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 18.7.2014. 116.653,36 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje poslovnog objekta na distributivnu mrežu. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 2.9.2014. 62.836,10 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje poslovnog objekta na distributivnu mrežu. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 2.9.2014. 68.596,80 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje stambeno poslovnog objekta na lokaciji Ilidža na distributivnu mrežu. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 2.9.2014. 11.272,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje stambeno-poslovnog objekta LAMELA E6 i LAMELA E7 zapotrebe Podružnice Elektrodistribucija Sarajevo Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 12.12.2014. 26.736,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za niskonaponsko priključenje poslovnog objekta na lokaciji Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Sarajevo Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 12.12.2014. 60.208,56 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje stambeno-poslovnog objekta na lokaciji Novo Sarajevo. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 12.12.2014. 115.394,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za priključenje stambeno poslovnog objekta na lokaciji Novi grad na distributivnu mrežu. Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 2.9.2014. 8.073,90 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Nabavka roba i izvođenje radova na GTS 20/6 kV Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Ilidža 28.5.2015. 38.982,43 SG 45/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK Izvođenje radova na elektroenergetskim instalacijama na objektu koji se nalazi na lokaciji kasarna Slimena Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Zenica Travnik 10.3.2014. 9.350,04 Službeni glasnik BiH 20/14