Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga registracije motornih vozila sa kasko osiguranjem Otvoreni VGT d.d. Banja Luka 15.1.2015. 23.676,19 SG 06/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka digitalni band i subband selektivni 2G/3G/4G mikro ripiteri Otvoreni Piletić d.o.o. Zagreb Hrvatska Hrvatska 9.1.2015. 425.784,19 SG 06/15
Klinička bolnica Mostar Nabava monitora UZV Logiq 5 za potrebe Klinike za dječje bolesti SKB Mostar Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 19.1.2015. 6.555,00 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka kombinovane mašine utovarivač-rovokopač, točkaš za potrebe Područnice Termoelektrana Tuzla, Tuzla Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 16.1.2015. 152.636,00 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2- Nabavka vozila za potrebe Podrunica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Bunjo d.o.o. Sarajevo 16.1.2015. 136.153,86 SG 06/15
Opština Lukavac Izgradnja distributivnog cjevovoda vodosnabdijevanja kompleksa industrijske zone Lukavac Otvoreni ŠF - Inženjering Tuzla Tuzla 17.1.2015. 52.491,12 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Gornja šina I 140 E, ST52-3, l=3000mmsa stremenom za vješanje, kuke za vješanje o podgradu tipa K-24 i španeri za rasponovanje, trasa dužine cca 2100 m Otvoreni Becker-Warkop Sp.z.o.o. Poljska 19.1.2015. 277.262,95 SG 06/15
Univerzitet u Zenici Uspostava monitoringa okoliša Zeničko-dobojskog kantona, kompletiranje opremom jedinstvenog i povezanog sistema, ispitne laboratorije za praćenje stanja okoliša (zrak, vode, buka) tj. mjerna oprema sa pratećom opremom i obukom za upravljanje sistemom, rukovanje i održavanje opreme, puštanje u rad i postprodajna podrška u garantnom periodu Otvoreni THEISS d.o.o. Sarajevo 19.1.2015. 269.425,60 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 1- Nabavka gredera snage motora min. 190kWza potrebe ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Teknoxgroup BH Ltd. Ilidža 19.1.2015. 835.000,00 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 2- Nabavka gredera snage motora min. 200kWza potrebe ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Teknoxgroup BH Ltd. Ilidža 19.1.2015. 1.318.000,00 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka alata u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 19.1.2015. 81.512,20 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge zamjene cijevnih uboda na izlaznim komorama PrA kotla bloka 7 -230 MW, a sve prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Pregovarački FUEL BOSS d.o.o. Zenica 20.1.2015. 62.456,50 SG 06/15
Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o. Zenica Konsultantske usluge, izrada i ovjera projekata hidroinstalacija potrebnih za pribavljanje vodnih akata za 2015. godinu Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 5.1.2015. 25.000,00 SG 06/15
Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o. Zenica Geodetske usluge za 2015. godinu Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 5.1.2015. 15.000,00 SG 06/15
Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o. Zenica Geološke i geomehaničke usluge za 2015. godinu Otvoreni Geo AVAS d.o.o., IBIS - INŽIERING d.o.o. Ilidža, Banja Luka 7.1.2015. 40.000,00 SG 06/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije centralne zgrade Kantona Sarajevo i svih dislociranih objekata koje će koristiti Kanton Sarajevo u 2015. godini. Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 7.1.2015. 1.250,00 SG 06/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 4- Ugovor obuhvata tekuće održavanje (redovno i vanredno) računara i računarske opreme (no name i brand name) opreme Kantona Sarajevo u toku 2015. godine. Otvoreni JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Ilidža 14.1.2015. 20,00 SG 06/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 2- Ugovor obuhvata tekuće održavanje (redovno i vanredno) vozila marke ŠKODA, koja su u vlasništvu Kantona Sarajevo. Tekuće održavanje se odnosi na 2015. godinu Otvoreni Triab d.o.o. Sarajevo 7.1.2015. 70,00 SG 06/15
Direkcija cesta TK Izvođenje radova na izradi horizontalne prometne signalizacije na mreži cesta kojima upravlja JU Direkcija regionalnih cesta TK, na period od četiri godine Otvoreni ECOINVEST d.o.o. Tuzla 19.1.2015. 547.231,30 SG 06/15
Grad Doboj Sanacija klizišta nastalih usljed elementarnih nepogoda zbog kojih je došlo do oštećenja i uništenja stambenih objekata i infrastrukture na području grada Doboja u 2014 i 2015. Otvoreni JOSIPOVIĆ d.o.o. Doboj Doboj 20.1.2015. 250.000,00 SG 06/15
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 2- Nabavka maziva Otvoreni BIOL d.o.o. Konjic 7.1.2015. 20.000,00 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Ispumpavanje vode iz kratera PK Šikulje u količini do 3.000.000 m3 Pregovarački LAGER d.o.o. Posušje 16.1.2015. 243.000,00   SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Iznajmljivanje kamiona Vs 18m' (kom. 4) za transport uglja sa lokaliteta PK Crveno Brdo do drobiličnog postrojenja na PK Šikulje (30.000 tona) Pregovarački MHI KOMPANI Lukavac 6.1.2015. 75.000,00   SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka hidratisanog kreča za TE Kakanj i TE Tuzla Pregovarački INGRAM d.d. Srebrenik 19.1.2015. 41.643,00 SG 08/15
Grad Bijeljina Utvrđivanje viška i ugovaranje nepredviđenih radova na izgradnji petorazredne područne škole i pretvaranje dijela objekta u vrtić u naselju Ledinci - IV faza Pregovarački Prizma d.o.o. Bijeljina Bijeljina 13.1.2015. 29.579,24 SG 08/15