Javne nabavke za 2015 godinu.

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge gađevinskih mašina za potrebe redovnog održavanja Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 8.1.2015. 49.815,00 SG 03/15
JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište Reumal Fojnica Sukcesivna isporuka mlijeka i proizvoda od mlijeka Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 12.1.2015. 142.776,80 SG 03/15
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti, potpunog kasko osiguranja motornih vozila bez franšize sa uključenim rizikom od krađe, autonezgode i zelenog kartona za potrebe Ministarstva vanjskih poslova BiH Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 13.1.2015. 29.124,00 SG 03/15
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Izrada izvedbenih projekata za četiri objekta. Ukupna korisna stambena povrina je 7600 m2 Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 5.1.2015. 22.800,00 SG 03/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 3 - Zaštitna i radna odjeća za profesionalnu upotrebu Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 5.1.2015. 283.189,00 SG 03/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla ZD R-CN-02-5-11/1/14-Nabavka valjaka za trakaste transportere -glatki valjci za potrebe JP Elektroprivrede BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU Kakanj, ZD RMU Zenica, ZD RMU Đurđevik, ZD Rudnici Kreka, ZD RMU Breza i ZD RMU Abid Lolić Otvoreni VIRON DOOEL Makedonija 9.1.2015. 27.381,62 SG 03/15
Direkcija cesta TK Izvođenje radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-459 Tuzla - Šibošnica - Čelić, makadamska dionica: Majevica (Lovački dom-početak općine Čelić, km 15+350) prema Šibošnici km 15+700 L= 350,00 m Otvoreni Papilon d.o.o. Čelić 5.1.2015. 175.167,50 SG 03/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Usluge održavanja čistoće poslovnih objekata Otvoreni SEIF d.o.o. Miljanovci Kalesija 9.1.2015. 49.575,24 SG 03/15
Opština Srbac Izgradnja dvije kuće/stambene jedinice veličine 31,3 m2 i 41,4 m2 za romske porodice u opštini Srbac i sanacija tri kuće/stambene jedinice romskih porodica u opštini Srbac. Otvoreni GRADPROM d.o.o. Srbac 5.1.2015. 71.490,46 SG 03/15
Kancelarija za veterinarstvo BiH Lot 1 - Priprema i obrada uzoraka za potrebe postvakcinalnog monitoringa bjesnila kod lisica Otvoreni Veterinarski fakultet Sarajevo Sarajevo 9.1.2015. 445.200,00 SG 03/15
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 1 - Nabavka i isporuka goriva goriva na području općine DonjiVakuf Otvoreni ABA d.o.o. Travnik 7.1.2015. 51.642,00 SG 03/15
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 2 - Nabavka i isporuka goriva na području općine Fojnica Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 7.1.2015. 51.666,67 SG 03/15
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 3 - Nabavka i isporuka goriva na području općine Busovača Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 7.1.2015. 51.666,67 SG 03/15
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 3 - Nabavka tiskanica (brazaca, formulara, knjiga i dr) za sve buddžetske korisnike na području Srednjobosanskog kantona Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 7.1.2015. 118.013,00 SG 03/15
Vrhovni sud RS Nabavka pogonskog motornog goriva za potrebe Sudske policije Republike Srpske Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.1.2015. 530.000,00 SG 03/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Nabava usluga kolektivnog osiguranja djelatnika Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centarBrčko za 2015. godinu Otvoreni BOBAR OSIGURANJE a.d. za osiguranje p.o. Bijeljina 5.1.2015. 18.144,00 SG 03/15
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Proširenje storage-a i nadogradnja serverskog sistema Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 12.1.2015. 209.308,00 SG 06/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Zaštitni uredjaj 7SJ62 i komunikacioni kabal (za TS Brčko 2DV35kV -D10), u svemu prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 9.1.2015. 6.646,00 SG 06/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5- Nabavka rezervnih dijelova za postojeće uređaje telekomunikacionih sistema u objektima Elektroprenosa u svrhu zamjene neispravnih dijelova Otvoreni UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar 14.1.2015. 61.676,68 SG 06/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 6- Nabavka rezervnih dijelova i uređaja za pomoćna napajanja vlastite potrošnje trafostanica Elektroprenosa Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 16.1.2015. 58.190,00 SG 06/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1- Personalni i prenosni računari Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 20.1.2015. 419.060,00 SG 06/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3- Fotokopirni uređaji Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 14.1.2015. 44.319,60 SG 06/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Proširenje sistema za videokonferencing Otvoreni Verso d.o.o. Sarajevo 6.1.2015. 39.050,00 SG 06/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 6- Audio-video oprema za pravosudne institucije u Mostaru Otvoreni RASA d.o.o. Sarajevo 14.1.2015 9.359,82 SG 06/15
Ministarstvo sigurnosti BiH Pružanje usluga održavanja i tehničke podrške za održavanje Afis sistema Pregovarački Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.1.2015. 255.972,00 SG 06/15