Zaštićeno područje je geografski prostor koji se zbog svojih prirodnih, bioloških, kulturnih ili historijskih vrijednosti stavlja pod zaštitu države da bi se očuvao i zakonom zaštitio od različitih utjecaja i propadanja. U Bosni i Hercegovini (BiH) je zaštićeno 39 područja − 27 u Republici Srpskoj, 12 u Federaciji BiH dok u Brčko distriktu do sada nije stavljeno pod zaštitu nijedno područje. Osim toga, u BiH su tri područja zaštićena međunarodnom Ramsarskom konvencijom o vlažnim staništima. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su prikupili podatke o ovim područjima i objedinili ih u bazi podataka. U bazi, uz osnovne podatke o svakom od njih, možete pronaći i njihove specifičnosti, dozvoljene i zabranjene aktivnosti na tom prostoru, akte o proglašenju te fotografije zaštićenih područja.

 

 
Resize the map
41 Result(s)
Default
  Detaljna pretraga
  Kategorije
  Loading

  Zaštićeno prirodno dobro predstavlja kombinaciju prirodne i stvorene vrijednosti. Veći dio kompleksa čini prirodna sastojina bukve i hrasta kitnjaka, a manji dio je vještački formirana sastojina crnog bora.…

  Najstariji je nacionalni park u BiH. Na području Nacionalnog parka nalazi se: Spomen-kompleks „Sutjeska“ na Tjentištu, spomen-obilježja i spomen-groblje koji uživaju posebnu brigu i zaštitu.…

  Nacionalni park čine rijeke: Una, Unac i Krka. Posebnost Une prvenstveno čine sedrene barijere koje stvaraju slapove, riječne otoke - ade, kaskade, bukove te veće slapove koji su vezani za tektonska pomjeranja. …

  Šume pokrivaju 98% površine Nacionalnog parka „Kozara“. U sjevernom dijelu dominiraju bukva i jela, u južnom hrast, crni i bijeli bor te smreka. Na području Parka ustanovljeno je 865 biljnih vrsta. „Kozara“ je bogata i životinjskim svijetom kao što su: srna, divlja svinja, vuk, lisica, jazavac, divlja mačka, kuna zlatica, vjeverica, zec, jarebica, golub grivaš, svraka, veliki djetlić, sova i fazan. Na području „Kozare“ postoje izvori rijeka: Mlječanice, Crne rijeke, Moštanice, Starenice - kozaračke rijeke i mnogobrojni potoci. U rijekama, između ostalih, žive potočna pastrmka i riječni rak. U Parku su zastupljeni spomenici, arheološka i druga kulturno-historijska dobra.Najmlađi je nacionalni park u državi, proglašen 2017. godine. Osnovne vrijednosti Nacionalnog parka „Drina“ su staništa endemskih i rijetkih biljnih vrsta, prije svega pančićeve omorike te klisurasto-kanjonska dolina rijeke Drine i njenih pritoka. Pukotine krečnjačkih stijena u kanjonu rijeke Drine predstavljaju staništa u kojima je prisutan najveći broj vrsta endemičnog i reliktnog karaktera.…

  Pećina je udaljena 14 kilometara od centra Banje Luke. Otkrivena je u južnom dijelu kamenoloma tokom miniranja i dio je većeg podzemnog sistema koji je trajno uništen zbog radova. Dužina pećine je 338 metara. Pećinu čini nekoliko dvorana, povezanih kanalima. To su: Ulazni kanal, Visoka dvorana, Slijepi kanal, Dvorana stalagmita, Kalcitna dvorana, Kolaps i dvorana Posljednji horizont. Tokom speleoloških istraživanja od 2004. do 2006. godine pronađeni su izuzetno rijetki oblici ekscentričnog nakita po čemu je ovo jedinstven podzemni objekat u BiH. Zastupljeni su i ostali oblici pećinskog nakita: veliki salivi, stalagmiti, stalaktiti, pećinski stubovi i bigrene kade.Pećina je udaljena od Pala 10, a od Sarajeva 15 kilometara. Jedna je od rijetkih pećina koja je otvorena za turističke posjete. Ukupna dužina istraženih pećinskih kanala iznosi oko 2.500 metara, dok je za turiste dostupan dio kanala od 560 metara. „Orlovača“ raspolaže bogatim i raznovrsnim pećinskim nakitom: stalagmitima, stalaktitima, salivima, draperjem, bigrenim kadama. Posebno se izdvajaju masivni oblici pećinskih stubova, građeni od čistog kalcita. U pećini su pronađeni ostaci pećinskog medvjeda, stari oko 16.000 godina.Stablo žute bukve nalazi se u zaseoku Stolići. Osnovna vrijednost ovog prirodnog dobra je to što predstavlja, prema dostupnim podacima, jedini takav varijetet bukve u Evropi. Stablo je veoma staro, pravilne i široko granate krošnje. Razlikuje se od tipične bukve po boji listova i grančica - listovi su veoma žuti i sjajni, a grančice su crvenkaste boje. Na površini od 400 kvadratnih metara oko bukve nalazi se oko 100 mladih jedinki.…

  Оsnovne karakteristike pećine „Rastuša“ su: аtraktivnost pećinskog nakita, bogato arheološko, paleontološko i biospeleološko nalazište. Udaljena je od centra Teslića 12 kilometara i nalazi se kod sela Rastuša. Predstavlja suhu pećinu sa prostranim kanalima, ukupne dužine 440 metara. Od pećinskog nakita zastupljeni su: salivi, stalaktiti, bigrene kade i posebno interesantni pećinski hijeroglifi koji su zbog svog izgleda nazvani „leopardove šare“. …

  Pećina je smještena u Ledanskoj uvali, u zaseoku Vučija Poljana. Jama je ispunjena masivnim atraktivnim ledenim naslagama koje sačinjavaju: ledeni stalagmiti, stalaktiti, povijeni stalaktiti i salivi. Dubina jame je 72 metra, a dužina pećinskih kanala iznosi 180 metara. Iako je temperatura iznad nule, u pećini je konstantno led. Ipak, posljednjih godina dolazi do smanjenja ledenih naslaga.…

  Pećina je bogata atraktivnim pećinskim nakitom koji čine masivni oblici pećinskih stubova, stalagmiti, stalaktiti i raznobojni salivi koji najvećim dijelom ispunjavaju sve dvorane i kanale pećine. Stanište je nekoliko vrsta slijepih miševa. „Vaganska pećina“ je imala status zaštite već od 1970. godine kada ju je tada nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine stavio pod zaštitu kao geomorfološku rijetkost.…

  Pećina „Đatlo“ je podzemni objekat sa razgranatim kanalima, razvijenim u tri nivoa. Kanali su fosilni ostaci nekadašnjeg vodenog toka. Nalazi se na Koritskoj visoravni, 17 km od Gacka. Ukupna dužina pećinskih kanala iznosi 1.970 metara. „Đatlo“ karakteriše veliki broj atraktivnih bigrenih kada. Interesantni su i akumulativni oblici u kanalu isušene podzemne rijeke koji je najduži kanal cijelog sistema. Riječ je o brojnim nakupinama kalcitnih iglica i krupnih grozdova minerala kalcita.